അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായുള്ള കത്ത്

സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നിരവധി വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് "അക്രമരഹിത ലോകത്തിനുള്ള ചാർട്ടർ". 2006-ൽ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളുടെ ഏഴാം ഉച്ചകോടിയിൽ ആദ്യ കരട് അവതരിപ്പിക്കുകയും അന്തിമ പതിപ്പ് 2007 ഡിസംബറിൽ റോമിൽ നടന്ന എട്ടാം ഉച്ചകോടിയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ മാർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നതുമായി വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ്.

ബെർലിനിൽ നടന്ന പത്താമത് ലോക ഉച്ചകോടിയിൽ, 11 നവംബറിലെ 2009, വിജയികൾ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായി അവർ ചാർട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചു സമാധാനത്തിനും അഹിംസയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലോക മാർച്ച് അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് പ്രമാണത്തിന്റെ ദൂതന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കും. യൂണിവേഴ്സലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ലോക മാർച്ചിന്റെ പ്രചോദനവുമായ സിലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും അർത്ഥം ആ സമയത്ത്

അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായുള്ള കത്ത്

അക്രമം പ്രവചിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ്.

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലോകത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ സുരക്ഷിതരാകാൻ കഴിയില്ല. ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഉള്ളതുപോലെ, ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും, അനിവാര്യതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യകതയായി മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു ബദലായി അവസാനിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രയോഗത്തിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അഹിംസയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിഷ്‌കൃതവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു ലോകക്രമത്തെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ നീതിപൂർവകവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും, മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനെയും ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രതയെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളും കഥകളും വ്യക്തിഗത ജീവിതവും പരസ്പരബന്ധിതവും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്പരാശ്രിതവുമാണ്. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ ഒരു സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു: നമ്മുടേത് ഒരു പൊതു വിധി. ആ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്.

സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും ഒരു സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് വളരെ നീണ്ടതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ പ്രക്രിയയാണെങ്കിലും, അത് ഉത്തമവും ആവശ്യമുള്ളതുമായ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാർട്ടറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മാനവികതയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വികാസത്തിനും ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ‌ക്കും ആളുകൾ‌ക്കും ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ക്കും സമാധാന നൊബേൽ‌ സമ്മാനം,

വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു സാർവത്രിക മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത,

വിഷമിക്കുന്നു സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അക്രമം വ്യാപിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ആഗോളതലത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഭീഷണികൾക്കും;

വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ചിന്തയുടെയും ആവിഷ്‌കാരത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും മൂലമാണെന്ന്;

തിരിച്ചറിയുന്നു സായുധ സംഘട്ടനം, സൈനിക അധിനിവേശം, ദാരിദ്ര്യം, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം, പാരിസ്ഥിതിക നാശം, അഴിമതി, വർഗം, മതം, ലിംഗഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മുൻവിധികൾ എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിൽ അക്രമം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു;

നന്നാക്കൽ വിനോദ വ്യാപാരത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അക്രമത്തിന്റെ മഹത്വവൽക്കരണം അക്രമത്തെ സാധാരണവും അംഗീകരിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥയായി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും;

ബോധ്യപ്പെട്ടു അക്രമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ദുർബലവും ദുർബലവുമാണ്;

കണക്കിലെടുക്കുന്നു സമാധാനം അക്രമത്തിന്റെ അഭാവം മാത്രമല്ല, നീതിയുടെ സാന്നിധ്യവും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും കൂടിയാണ്;

പരിഗണിക്കുന്നു വംശീയവും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തമായ അംഗീകാരമാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മിക്ക അക്രമങ്ങളുടെയും മൂലമെന്ന്;

തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിനോ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിനോ സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി ആണവായുധങ്ങൾ കൈവരിക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂട്ടായ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ബദൽ സമീപനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത;

ബോധവൽക്കരണം ലോകത്തിന് കാര്യക്ഷമമായ ആഗോള സംവിധാനങ്ങളും അഹിംസാത്മക സംഘട്ടന പ്രതിരോധവും പരിഹാര നടപടികളും ആവശ്യമാണെന്നും, സാധ്യമായ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവ ഏറ്റവും വിജയകരമാണെന്നും;

സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അക്രമം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അധികാര എൻ‌ഡോവ്‌മെന്റുകളുള്ളവർക്ക്, അത് എവിടെയൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നുവോ, സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം അത് തടയുക;

ബോധ്യപ്പെട്ടു അഹിംസയുടെ തത്വങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും വിജയിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും;

ഇനിപ്പറയുന്ന തത്വങ്ങളുടെ വികാസത്തെ അനുകൂലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

 1. പരസ്പരാശ്രിത ലോകത്ത്, സംസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സായുധ സംഘട്ടനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. വ്യക്തിഗത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആഗോള മനുഷ്യ സുരക്ഷയിൽ മുന്നേറുക എന്നതാണ്. ഇതിന് യുഎൻ സംവിധാനത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക സഹകരണ സംഘടനകളുടെയും നിർവ്വഹണ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 2. അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നേടാൻ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമവാഴ്ചയെ മാനിക്കുകയും അവരുടെ നിയമപരമായ കരാറുകളെ മാനിക്കുകയും വേണം.
 3. ആണവായുധങ്ങളും മറ്റ് വൻ നാശത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് കൂടുതൽ കാലതാമസമില്ലാതെ നീങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരായുധീകരണത്തിനായി ശക്തമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ആണവ പ്രതിരോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. അതേസമയം, ആണവ വ്യാപനേതര ഭരണകൂടം ഏകീകരിക്കാനും ബഹുരാഷ്ട്ര പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും നിരായുധീകരണം നടത്താനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.
 4. സമൂഹത്തിലെ അക്രമം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ചെറിയ ആയുധങ്ങളുടെയും ലഘു ആയുധങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനവും വിൽപ്പനയും കുറയ്ക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ, 1997 മൈൻ നിരോധന ഉടമ്പടി പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിരായുധീകരണ കരാറുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണവും സാർവത്രികവുമായ പ്രയോഗവും സജീവമാക്കിയ വിവേചനരഹിതമായ ആയുധങ്ങളുടെ ആഘാതം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ ശ്രമങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്ലസ്റ്റർ യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള ഇരകൾ.
 5. തീവ്രവാദത്തെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അക്രമം അക്രമത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കാരണം ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ സാധാരണക്കാർക്കെതിരായ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം, അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമം, സിവിൽ സൊസൈറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ജനാധിപത്യം എന്നിവ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 6. ഗാർഹികവും കുടുംബപരവുമായ അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനം, മതം, സിവിൽ സൊസൈറ്റി. അത്തരം രക്ഷാകർതൃത്വം പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങളിലും കൺവെൻഷനുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം.
 7. കുട്ടികൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓരോ വ്യക്തിയും സംസ്ഥാനവും പങ്കിടുന്നു, അവർ നമ്മുടെ പൊതു ഭാവിയേയും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ സ്വത്തേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ, സാമൂഹിക പരിരക്ഷണം. ഒപ്പം അഹിംസയെ ഒരു ജീവിതശൈലിയായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആഹ്ലാദകരമായ അന്തരീക്ഷവും. അഹിംസയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സമാധാന വിദ്യാഭ്യാസം, മനുഷ്യന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണമെന്ന നിലയിൽ അനുകമ്പയ്ക്ക് emphas ന്നൽ നൽകുന്നത് എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ അനിവാര്യ ഘടകമായിരിക്കണം.
 8. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ അപചയവും പ്രത്യേകിച്ചും ജല, sources ർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ തടയുന്നതിന്, സംസ്ഥാനങ്ങൾ സജീവമായ ഒരു പങ്ക് വികസിപ്പിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളും മാതൃകകളും സ്ഥാപിക്കുകയും അത് തടയുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെയും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ ആവശ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഉപഭോഗം
 9. വംശീയവും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വൈവിധ്യത്തിന് കാര്യമായ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും അതിന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അഹിംസാത്മക ലോകത്തിന്റെ സുവർണ്ണനിയമം ഇതാണ്: "നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടും പെരുമാറുക."
 10. അഹിംസാത്മക ലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ, അന്തസ്സും അറിവും പ്രതിബദ്ധതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫലപ്രദമായ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും, കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നതും ഉചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ മനസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വശങ്ങളും അത് ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതിയും.
 11. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിനും അക്രമത്തിന് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ അസമത്വങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണം. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ അസമത്വം അനിവാര്യമായും അവസരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലേക്കും, മിക്കപ്പോഴും, പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
 12. മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകർ, സമാധാനവാദികൾ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള സിവിൽ സമൂഹം ഒരു അഹിംസാ ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം, അതുപോലെ എല്ലാ സർക്കാരുകളും സ്വന്തം പൗരന്മാരെ സേവിക്കണം, അല്ല എതിർവശത്ത്. ആഗോള, പ്രാദേശിക, ദേശീയ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയകളിൽ സിവിൽ സമൂഹത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കണം.
 13. ഈ ചാർട്ടറിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരേയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നീതിപൂർവകവും കൊലപാതകവുമായ ഒരു ലോകത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതിൽ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്, അതേസമയം കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കടമയും ആർക്കും

അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായുള്ള ചാർട്ടറിന്റെ ഒപ്പുകൾ

പാരാ എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന്, മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ, സംഭാഷണം എന്നീ മേഖലകളിലെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ അഹിംസാത്മകവും കൊലപാതകപരവുമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അക്കാദമിക്, ശാസ്ത്ര, മത സമൂഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അക്രമമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിനായി ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പിടുക

നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ

 • മൈറേഡ് കോറിഗൻ മാഗ്വെയർ
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ദലൈലാമ
 • മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവ്
 • ലെച്ച് വേൽസ
 • ഫ്രെഡറിക് വില്ലം ഡി ക്ലർക്ക്
 • ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡെസ്മണ്ട് എംപിലോ ടുട്ടു
 • ജോഡി വില്യംസ്
 • ഷിരിൻ എബാദി
 • മൊഹമ്മദ് എല്ബെരാദേവി
 • ജോൺ ഹ്യൂം
 • കാർലോസ് ഫിലിപ്പ് സിമെനെസ് ബെലോ
 • ബെറ്റി വില്യംസ്
 • മുഹമ്മദ് യാനൂസ്
 • വാങ്കരി മാത്യാ
 • ന്യൂക്ലിയർ വാർത്തെ തടയുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഡോക്ടർമാർ
 • റെഡ് ക്രോസ്
 • അന്താരാഷ്ട്ര ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി
 • അമേരിക്കൻ ഫ്രണ്ട്സ് സർവീസ് കമ്മിറ്റി
 • അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന ഓഫീസ്

ചാർട്ടറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ:

സ്ഥാപനങ്ങൾ:

 • ബാസ്‌ക് സർക്കാർ
 • ഇറ്റലിയിലെ കാഗ്ലിയാരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • കാഗ്ലിയാരി പ്രവിശ്യ, ഇറ്റലി
 • ഇറ്റലിയിലെ വില്ല വെർഡെ (OR) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ ഗ്രോസെറ്റോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ ലെസിഗ്നാനോ ഡി ബാഗ്നി (പിആർ) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ ബാഗ്നോ എ റിപ്പോളി (എഫ്ഐഐ) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ കാസ്റ്റൽ ബൊലോഗ്നീസ് (ആർ‌എ) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ കാവ മാനറ (പിവി) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
 • ഇറ്റലിയിലെ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഓഫ് ഫാൻസ (ആർ‌എ)

ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌:

 • പീസ് പീപ്പിൾ, ബെൽഫാസ്റ്റ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ്
 • അസോസിയേഷൻ മെമ്മറി കൊളേറ്റിവ, അസോസിയേഷൻ
 • ഹോകോട്ടെ മോറിയോറി ട്രസ്റ്റ്, ന്യൂസിലാന്റ്
 • യുദ്ധങ്ങളില്ലാത്തതും അക്രമമില്ലാത്തതുമായ ലോകം
 • വേൾഡ് സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് (CMEH)
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി (മനുഷ്യവികസനത്തിനായി), വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ
 • സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംയോജനം, ലോക ഫെഡറേഷൻ
 • ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ
 • "കാഡിസ് ഫോർ നോൺ-ഹിംസ" അസോസിയേഷൻ, സ്പെയിൻ
 • വിമൻ ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ, (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ഇന്ത്യ, ഇസ്രായേൽ, കാമറൂൺ, നൈജീരിയ)
 • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പീസ് ആൻഡ് സെക്കുലർ സ്റ്റഡീസ്, പാകിസ്ഥാൻ
 • അസോസിയേഷൻ അസോകോഡെച്ച, മൊസാംബിക്ക്
 • അവാസ് ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ, സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സർവീസസ്, പാക്കിസ്ഥാൻ
 • യുറാഫ്രിക്ക, മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ, ഫ്രാൻസ്
 • പീസ് ഗെയിംസ് യു‌ഐ‌എസ്‌പി, ഇറ്റലി
 • മൊബിയസ് ക്ലബ്, അർജന്റീന
 • ഇറ്റലിയിലെ സെന്റ് ഡാർലോ ഡോൾസി ക്രിയേറ്റീവ് “ഡാനിലോ ഡോൾസി”
 • സെൻട്രോ സ്റ്റുഡി എഡ് യൂറോപ്യൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ഇറ്റലി
 • ഗ്ലോബൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, യുഎസ്എ
 • ഗ്രുപ്പോ എമർജൻസി ആൾട്ടോ കാസെർട്ടാനോ, ഇറ്റലി
 • ബൊളീവിയൻ ഒറിഗാമി സൊസൈറ്റി, ബൊളീവിയ
 • Il sentiero del Dharma, ഇറ്റലി
 • Gocce di fraternità, ഇറ്റലി
 • അഗ്വാക്ലാര ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ, വെനിസ്വേല
 • അസോസിയാസിയോൺ ലോഡിസോളിഡേൽ, ഇറ്റലി
 • മനുഷ്യാവകാശ വിദ്യാഭ്യാസവും സജീവ സംഘർഷം തടയൽ കൂട്ടായ്‌മ, സ്‌പെയിൻ
 • ETOILE.COM (ഏജൻസ് റുവാണ്ടൈസ് ഡി എഡിഷൻ, ഡി റീചെർചെ, ഡി പ്രസ് എറ്റ് ഡി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ), റുവാണ്ട
 • ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇറ്റലി
 • വെനിസ്വേലയിലെ പെറ്റാരെയിലെ അഥീനിയം
 • കാനഡയിലെ ക്യൂബെക്കിലെ ഷെർബ്രൂക്കിലെ സിഇജിപിയുടെ എത്തിക്കൽ അസോസിയേഷൻ
 • ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ചൈൽഡ്, യൂത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി കെയർ (ഫിപാൻ), വെനിസ്വേല
 • സെന്റർ കമ്യൂണാറ്റെയർ ജ്യൂനെസി യൂണി ഡി പാർക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ, ക്യുബെക്ക്, കാനഡ
 • കാനഡയിലെ ആഗോള അതിജീവനത്തിനായുള്ള ഫിസിഷ്യൻസ്
 • UMOVE (എല്ലായിടത്തും അക്രമത്തെ എതിർക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് അമ്മമാർ), കാനഡ
 • റാഗിംഗ് ഗ്രാനീസ്, കാനഡ
 • ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങൾക്കെതിരായ വെറ്ററൻസ്, കാനഡ
 • ട്രാൻസ്ഫോർമറ്റീവ് ലേണിംഗ് സെന്റർ, ടൊറന്റോ സർവകലാശാല, കാനഡ
 • സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാർ, സ്പെയിൻ
 • എസി‌എൽ‌ഐ (അസോസിയാസിയോണി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലാവോറേറ്ററി ഇറ്റാലിയാനി), ഇറ്റലി
 • ലെഗ ut ട്ടോണമി വെനെറ്റോ, ഇറ്റലി
 • ഇസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ബുഡിസ്റ്റ ഇറ്റാലിയാനോ സോക ഗക്കായ്, ഇറ്റലി
 • യു‌ഐ‌എസ്‌പി ലെഗ നാസിയോണേൽ ആറ്റിവിറ്റ സുബാക്യൂ, ഇറ്റലി
 • കമ്മീഷണർ ജിയുസ്റ്റിസിയ ഇ പേസ് ഡി സിജിപി-സിഐഎംഐ, ഇറ്റലി

ശ്രദ്ധേയമായത്:

 • വാൾട്ടർ വെൽട്രോണി, ഇറ്റലിയിലെ റോം മുൻ മേയർ
 • സമാധാനത്തിനായുള്ള മേയർ പ്രസിഡന്റും ഹിരോഷിമ മേയറുമായ തദതോഷി അക്കിബ
 • അഗാസിയോ ലോയിറോ, ഇറ്റലിയിലെ കാലാബ്രിയ മേഖല ഗവർണർ
 • സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാന സംഘടനയായ സയൻസ്, ലോകകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പഗ്വാഷ് കോൺഫറൻസുകളുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥൻ
 • ഡേവിഡ് ടി. ഈവ്സ്, ആൽബർട്ട് ഷ്വീറ്റ്സർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 • ജോനാഥൻ ഗ്രാനോഫ്, ഗ്ലോബൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിഡന്റ്
 • ജോർജ്ജ് ക്ലൂണി, നടൻ
 • ഡോൺ ചെഡൽ, നടൻ
 • ബോബ് ഗെൽ‌ഡോഫ്, ഗായകൻ
 • ടോമിസ് ഹിർഷ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ഹ്യൂമനിസം വക്താവ്
 • മൈക്കൽ ഉസ്സെൻ, ആഫ്രിക്കയുടെ ഹ്യൂമനിസം വക്താവ്
 • ജിയോർജിയോ ഷുൾട്സെ, യൂറോപ്പിന്റെ ഹ്യൂമനിസം വക്താവ്
 • ക്രിസ് വെൽസ്, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഹ്യൂമനിസം സ്പീക്കർ
 • ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയുടെ ഹ്യൂമനിസം വക്താവ് സുധീർ ഗന്ധോത്ര
 • മരിയ ലൂയിസ ചിയോഫാലോ, ഇറ്റലിയിലെ പിസ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്
 • സിൽവിയ അമോഡിയോ, അർജന്റീനയിലെ മെറിഡിയൻ ഫ Foundation ണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ്
 • മില oud ഡ് റെസ ou ക്കി, മൊറോക്കോയിലെ എക്കോഡെക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്
 • ഏഞ്ചല ഫിയോറോണി, ഇറ്റലിയിലെ ലെഗ ut ട്ടോണമി ലോംബാർഡിയയുടെ മേഖലാ സെക്രട്ടറി
 • മെക്സിക്കോയിലെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സർക്കിൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ (LACIS) പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ് ഗുട്ടറസ് എസ്പാർസ
 • വിട്ടോറിയോ അഗ്നോലെറ്റോ, യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് മുൻ അംഗം, ഇറ്റലി
 • ലോറെൻസോ ഗുസെലോണി, ഇറ്റലിയിലെ നോവേറ്റ് മിലാനീസ് (എംഐ) മേയർ
 • മുഹമ്മദ് സിയ-ഉർ-റഹ്മാൻ, ജിസിഎപി-പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ കോർഡിനേറ്റർ
 • റാഫേൽ കോർട്ടെസി, ഇറ്റലിയിലെ ലുഗോ (ആർ‌എ) മേയർ
 • റോഡ്രിഗോ കാരാസോ, കോസ്റ്റാറിക്ക മുൻ പ്രസിഡന്റ്
 • ലൂസിയ ബർസി, ഇറ്റലിയിലെ മാരനെല്ലോ (MO) മേയർ
 • മിലോസ്ലാവ് വ്ലെക്ക്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചേംബർ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടീസ് പ്രസിഡന്റ്
 • സിമോൺ ഗാംബെറിനി, ഇറ്റലിയിലെ കാസലെച്ചിയോ ഡി റെനോ (BO) മേയർ
 • ലെല്ല കോസ്റ്റ, നടി, ഇറ്റലി
 • ഇറ്റലിയിലെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലൂയിസ മോർഗാന്റിനി
 • ബിർഗിറ്റ ജാൻസ്‌ഡാറ്റിർ, ഐസ്‌ലാൻഡിക് പാർലമെന്റ് അംഗം, ഐസ്‌ലാൻഡിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടിബറ്റ് പ്രസിഡന്റ്
 • ഇറ്റാലോ കാർഡോസോ, ഗബ്രിയേൽ ചാലിറ്റ, ജോസ് ഒലാംപിയോ, ജമിൽ മുറാദ്, ക്വിറ്റോ ഫോർമിഗ, അഗ്നാൽഡോ
 • ടിമോട്ടിയോ, ജോവോ അൻ്റോണിയോ, ജൂലിയാന കാർഡോസോ ആൽഫ്രെഡിൻഹോ പെന്ന (“സമാധാനത്തിനായുള്ള ലോക മാർച്ചിനും സാവോപോളോയിൽ അക്രമം പാടില്ല”), ബ്രസീൽ
 • കത്രോൺ ജാക്കോബ്സ്ദാറ്റിർ, ഐസ് ലാൻഡിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, ശാസ്ത്ര മന്ത്രി
 • ലോറെഡാന ഫെരാര, ഇറ്റലിയിലെ പ്രാട്ടോ പ്രവിശ്യയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്
 • അലി അബു അവദ്, പലസ്തീനിലെ അഹിംസയിലൂടെ സമാധാന പ്രവർത്തകൻ
 • ജിയോവന്നി ജിയൂലാരി, ഇറ്റലിയിലെ വിസെൻസ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്
 • റൂമി പഗാനി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവ മേയർ
 • പ ol ലോ സെക്കോണി, ഇറ്റലിയിലെ വെർനിയോ മേയർ (പി‌ഒ)
 • വിവിയാന പോസ്ബോൺ, ഗായിക, അർജന്റീന
 • അർജന്റീനയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനും ഡ്രൈവറുമായ മാക്സ് ഡെലുപ്പി
 • പവ സോൽട്ട്, ഹംഗറിയിലെ പെക്സ് മേയർ
 • ഗൈർഗി ഗെമെസി, ഗഡെല്ലെ മേയർ, പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഹംഗറി
 • അഗസ്റ്റ് ഐനാർസൺ, ഐസ്‌ലാൻഡിലെ ബിഫ്രോസ്റ്റ് സർവകലാശാലയുടെ റെക്ടർ
 • സ്വാൻഡസ് സ്വവർസ്ദാറ്റിർ, ഐസ് ലാൻഡിലെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി
 • സിഗ്മണ്ടൂർ എർണിർ റൊണാർസൺ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • മാർഗരറ്റ് ട്രിഗ്വാഡതിർ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • വിഗ്ഡസ് ഹോക്സ്ഡാറ്റിർ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • അന്ന പാലാ സ്വെറിസ്ഡാറ്റിർ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • ത്രീൻ ബെർട്ടൽസൺ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • സിഗുറൂർ ഇംഗി ജഹാൻസൺ, ഐസ് ലാൻഡ് പാർലമെന്റ് അംഗം
 • ഒമർ മാർ ജോൺസൺ, ഐസ്‌ലാൻഡിലെ സുഡവികുർറെപ്പൂർ മേയർ
 • റ ul ൾ സാഞ്ചസ്, അർജന്റീനയിലെ കോർഡോബ പ്രവിശ്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശ സെക്രട്ടറി
 • എമിലിയാനോ സെർബിനി, സംഗീതജ്ഞൻ, അർജന്റീന
 • അമാലിയ മാഫീസ്, സെർവാസ് - കോർഡോബ, അർജന്റീന
 • അൽമുത് ഷ്മിത്ത്, ഡയറക്ടർ ഗൊയ്‌ഥെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോർഡോബ, അർജന്റീന
 • അസ്മുണ്ടൂർ ഫ്രിഡ്രിക്സൺ, ഐസ് ലാൻഡിലെ ഗാർഡൂർ മേയർ
 • ഇംഗിബ്ജോർഗ് ഐഫെൽസ്, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ, ഗീസ്ലബാഗൂർ, റെയ്ജാവിക്, ഐസ്‌ലാന്റ്
 • ഓഡൂർ ഹോൾഫ്സ്‌ഡോട്ടിർ, സ്‌കൂൾ ഡയറക്ടർ, എൻജിഡാൽസ്‌കോളി, ഹഫ്‌നാർഫ്ജോർഡൂർ, ഐസ്‌ലാന്റ്
 • ആൻഡ്രിയ ഒലിവേറോ, ഇറ്റലിയിലെ അക്ലി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ്
 • ഡെന്നിസ് ജെ. കുസിനിച്ച്, യുഎസ്എയിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗം